Kattungar // Planer

 

Här kan Ni läsa om mina planer för kommande kullar
se aktuell kull och även tidigare kullar.

Att tänka på är att planer är planer och dessa kan ändras både av mej och av katterna. Vi låter naturen bestämma när det är tid för kull även om jag vill vara den som bestämmer när i tiden. 

Mina kattungar är följande när de flyttar


Socialt tränade i familj
Minst 12 veckor gammal
Vaccinerad mot kattpest och kattsnuva
Id-märkt med chip
Avmaskade
Registrerad i Sverak med medföljande stamtavla
Veterinärbesiktigad med friskhetsintyg
Dolda fel försäkrad hos Agria


Det här förväntar jag mej av er kattungeköpare

Katten ska leva tillsammans med familjen som en familjemedlem.

Jag ser helst att katten lever som innekatt och får gå ut under kontrollerade former (i koppel eller rastgård), men det beror förstås på hur ni bor.

Katten hålls veterinärvårds försäkrad livet ut.

Om Ni av någon anledning inte kan ha katten kvar i er ägo, vill jag gärna bli informerade om detta.

Katt som inte ska användas i avel ska kastreras.

Katten ska inte användas i blandrasavel eller i Neva Masquerade aveln.

Katten ska utfodras med ett näringsriktigt foder.

Katten ska re-vaccineras enligt veterinärernas rekommendationer.

Jag vill gärna få någon/några bilder på katten när den vuxit upp.

Att katten inte är ensam hemma största delen av dygnet, om den inte har sällskap av någon annan katt.

Om det som inte får hända händer, dvs. att katten insjuknar och dör så vill jag som uppfödare veta av vad. Obduktion kan vara ett måste. Detta för att om det visar sig vara en ärftlig sjukdom så vill jag kunna planera min avel så att inte fler avkommor får samma sjukdom.

//

My kittens are when they move


Socially trained with my family
At least 12 weeks old
Vaccinated against feline influenza and feline coryza
Id-marked chips
dewormed
Registered in Sverak with accompanying pedigree
Veterinary Inspected with health certificates
Hidden faults insured by Agria


This, I expect myself to your kitten buyers

The cat will live with the family as a family member.

I would prefer that the cat lives as indoor cat and has to go out under controlled conditions (on a leash or exercise area), but it depends on how you live.

The cat kept veterinary care insured for life.

If you for some reason can not have the cat remains in your possession, I would like to be informed about this.

Cat will not be used in breeding should be castrated.

The cat should not be used in interracial breeding or in the Neva Masquerade breed.

The cat should be fed a nutritious feed.

The cat should be re-vaccinated according to veterinary surgeons' recommendations.

I would like to get some / any pictures of the cat when it grew up.

That cat is not home alone most of the day, if not accompanied by any other cat.

If it should not happen happens, ie. the cat become ill and die, I want as a breeder to know of what. Autopsy may be a must. This is so that if it turns out to be a hereditary disease so I can plan my breeding so that no more offspring will have the same disease.


Sidan är under konstruktion så den kommer att uppdateras kontinuelligt med mer information samt foton på bl a tidigare kullar.

© Copyright S*Dust & Dawn | E-post